Privacyverklaring

LindaWeel.nl, gevestigd in Kolhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Linda Weel
Sportstraat 2
1767CE Kolhorn
linda@lindaweel.nl

Vragen over de gegevensbescherming van LindaWeel.nl kunt u stellen via linda@lindaweel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LindaWeel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoon en/of mobiele nummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@lindaweel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LindaWeel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling(en)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Van cliënten van LindaWeel.nl  die jonger zijn dan 18 jaar, dienen bij het aangaan van een opdracht de ouder(s) en/of verzorger(s) mee te tekenen, dit betekend dat naast de gegevens van de kandidaat ook de gegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s) binnen onze administratie word opgeslagen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@lindaweel.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

LindaWeel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LindaWeel.nl) tussen zit.

LindaWeel.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Website, Online agenda systeem en een Online facturatie systeem lopen via een beveiligde (ssl) verbinding  eventuele aanvragen worden versleuteld verstuurd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LindaWeel.nl bewaart je persoonsgegevens volgens de wettelijke termijnen die daar voor staan. 

Delen van persoonsgegevens met derden

LindaWeel.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of  voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke regels waar LindaWeel.nl zich aan dient te houden te verwijderen Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LindaWeel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@lindaweel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . LindaWeel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LindaWeel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via linda@lindaweel.nl.

Dit document kan indien wetgeving dit vereist ten alle tijden worden aangepast.